GameServer
Online
JoinServer
Online
BANNED PLAYERS
STT Tên Tài Khoản Loại Lý do Bởi Ân xá
1 molgam Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
2 kuntiamo Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
3 hoangtham Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
4 12101999 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 168 6 0
2 BG113 118 6 0
3 DamTac6931 109 6 0
4 Thaytungao 36 6 0
5 DamTac6528 291 5 0
6 MrXoac 251 5 0
7 DepZai 178 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 123 5 0
10 MuDDep 109 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 16
Online trong ngày 28
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0