GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
Nhân vật HBoPCT Thông tin
Nhân vật: HBoPCT
Giới tính: Dimension Master
Cấp độ: 386
Resets: 3
Relifes: 4
Master Grand Resets: 0
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: HBoPCT
Lần cuối đăng nhập: Mar 15 2019 12:07:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Mar 15 2019 12:41:00:000AM
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 163 6 0
2 BG113 116 6 0
3 DamTac6931 106 6 0
4 Thaytungao 30 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 250 5 0
7 DepZai 174 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 119 5 0
10 MuDDep 108 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 13
Online trong ngày 27
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0