GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội:
Master:
Điểm: 0
Số thành viên: 0

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 167 6 0
2 BG113 117 6 0
3 DamTac6931 107 6 0
4 Thaytungao 34 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 250 5 0
7 DepZai 175 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 122 5 0
10 MuDDep 109 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 13
Online trong ngày 27
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0