GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
Nhân vật BG113 Thông tin
Nhân vật: BG113
Giới tính: Dimension Master
Cấp độ: 334
Resets: 122
Relifes: 6
Master Grand Resets: 0
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: BG112 BG114 BG113 1232232 23523523
Lần cuối đăng nhập: Mar 20 2019 11:03:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Mar 20 2019 11:03:00:000AM
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 175 6 0
2 BG113 122 6 0
3 DamTac6931 114 6 0
4 Thaytungao 44 6 0
5 DamTac6528 298 5 0
6 MrXoac 255 5 0
7 DepZai 182 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 129 5 0
10 MuDDep 109 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 16
Online trong ngày 30
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0