GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
Nhân vật BaoVy Thông tin
Nhân vật: BaoVy
Giới tính: Blade Master
Cấp độ: 301
Resets: 236
Relifes: 4
Master Grand Resets: 0
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: Baonam BaoAn BaoVy
Lần cuối đăng nhập: Mar 17 2019 10:03:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Mar 18 2019 10:12:00:000AM
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 163 6 0
2 BG113 116 6 0
3 DamTac6931 106 6 0
4 Thaytungao 30 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 248 5 0
7 DepZai 174 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 119 5 0
10 MuDDep 108 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 13
Online trong ngày 27
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0