GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
Nhân vật BoOi Thông tin
Nhân vật: BoOi
Giới tính: Blade Master
Cấp độ: 319
Resets: 26
Relifes: 4
Master Grand Resets: 0
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: 124weq BoOi Sup1 1241412 12141412
Lần cuối đăng nhập: Mar 20 2019 05:42:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Mar 19 2019 11:34:00:000PM
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 168 6 0
2 BG113 117 6 0
3 DamTac6931 109 6 0
4 Thaytungao 36 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 251 5 0
7 DepZai 176 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 123 5 0
10 MuDDep 109 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 16
Online trong ngày 28
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0