GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
Nhân vật MrXoac Thông tin
Nhân vật: MrXoac
Giới tính: Blade Master
Cấp độ: 85
Resets: 250
Relifes: 5
Master Grand Resets: 0
Số PK: Commoner
Vị trí: Arena
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: dsadas MrXoac 1241241 ewqewq dsadasdas
Lần cuối đăng nhập: Mar 20 2019 06:24:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Mar 20 2019 06:23:00:000AM
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 DamTac6981 163 6 0
2 BG113 116 6 0
3 DamTac6931 106 6 0
4 Thaytungao 30 6 0
5 DamTac6528 288 5 0
6 MrXoac 250 5 0
7 DepZai 174 5 0
8 KjngOnline 172 5 0
9 NoBiTa 119 5 0
10 MuDDep 108 5 0
TOP BANG HỘI
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 321
Tổng số nhân vật 689
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 13
Online trong ngày 27
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0